کاشي هفت رنگ

صنايع کاشي و سفال نقش جهان توليد کننده انواع کاشي هفت رنگ - معرق - نره سيليسي و ... جهت کاشيکاري مساجد - مدارس -حسينيه ها و ...  به قيمت کارخانه و قابل ارسال به سرتاسرکشور

جهت دريافت نمونه کار مطابق با سفارش و نيز دريافت مشاوره در محل با ما تماس بگيريد:

09133709280

مهندس نويد قناد

برخي تفاوت هاي کاشي معرق با کاشي هفت رنگ
۱-جنس کاشي معرق نرم و جنس کاشي هفت رنگ بسيار سخت است ،دليل آن هم اين است که طرح کاشي معرق پس از انتقال بر روي کاشي به عنوان الگو بايد با تيشه تراش بخورد در حاليکه در کاشي هفت رنگ ،طرح پس از انتقال بر روي کاشي و رنگ آميزي در کوره پخته مي شود.
۲-قطعات کاشي هفت رنگ به صورت تايل(معمولا قطعات مربع يا مستطيل )بوده در مقابل قطعاث کاشي معرق با توجه به طرح کار مي تواند اشکال گوناگوني داشته باشد

 
کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد کاشی هفت رنگ-کاشی مسجد