مراحل ساخت تابلو سفال نقش برجسته

ساخت سفال نقش برجسته شامل چهار مرحله اصلي است:

آماده سازي قالب، اعمال طرح روي تابلو سفالي برجسته، آماده سازي براي کوره و مرحله نهايي.

آماده سازي قاب اصلي سفال برجسته:

    آسياب سنگ و ايجاد خاک سفال
    ساخت و ورز دادن گل
    پهن کردن قاب


اعمال طرح روي تابلو نقش برجسته:

    انداختن

طرح روي تابلو سفالي
    حجم دادن و اضافه کردن گل

آماده سازي سفال نقش برجسته براي ورود به کوره:

    برش نهايي تابلو
    خشک شدن تابلو
    کوره کردن و پخت

مرحله نهايي:

    نصب تابلو سفال برجسته
    اعمال پتينه و رنگ طبق سليقه مشتري

   

سفال برجسته